Polityka prywatności

                                                                                                                                              Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów

Zgodnie z  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest właściciel: Przedsiębiorstwo LEMAL Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz

2. W sprawach ochrony Pani/Pana* danych osobowych i realizacji swoich praw można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Arturem Spryszyńskim pod następującym adresem poczty elektronicznej: biuro@odo-rodo.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt.1, lub dzwoniąc na nr. telefonu kontaktowego: 603 392 744. 

3. Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) zawarcia i realizacji umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 

b) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w celach księgowych i podatkowych, rozpatrywanie reklamacji, obsługi serwisowej i gwarancyjnej
– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Administrator może udostępnić Pani/Pana* dane osobowe podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  jak również podmiotom współpracującym w procesie realizacji umowy, a także podwykonawcom, w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora takie usługi, jak: informatyczne, serwisowe, kancelariom prawniczym, likwidatorom szkód i firmom ubezpieczeniowym, bankom, instytucjom finansowym, operatorom pocztowym, kurierskim. 

5. Pani/Pana* dane osobowe przechowywane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a następnie przez kolejnych 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym umowy zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione lub do okresu wygaśnięcia rękojmi lub gwarancji, jeśli okresy te są dłuższe. Czas ten może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych lub w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi. 

6. Posiada Pani/Pan* prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO, 

b) sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO, 

c) usunięcia danych osobowych – w granicach art. 17 RODO, 

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w granicach art. 18 RODO, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w granicach art. 21 RODO,

f) prawo do przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.  

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie przez Panią/Pana* danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

8.Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana* danych osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 

Szanowni Państwo, 

publikujemy ten dokument w celu wyjaśnienia powodów dla których gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach działalności  prowadzonej przez Przedsiębiorstwo LEMAL Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz Informacje zamieszczone poniżej określają co się dzieje z Państwa danymi osobowymi
w trakcie odwiedzania naszej strony internetowej.

Pragniemy Państwa zapewnić, że prowadząc działalność edukacyjną  pod  wdrożyliśmy do bieżącego stosowania politykę ochrony danych osobowych, opisującą szczegółowo środki techniczne i organizacyjne zastosowane w celu zapewnienia właściwej zgodnej z prawem, ochrony Państwa danych osobowych. 

I. DANE OSOBOWE

1. Co to są dane osobowe ?

Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, a czasem nawet adres e-mail lub konto internetowe, identyfikator internetowy), jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania. Reasumując możemy stwierdzić, że dane osobowe to  są takie dane, które pozwalają na identyfikację danej osoby.

2. O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku ?

Przetwarzamy dane, które przekazujecie nam Państwo np. w formularzu kontaktowym. Inne dane gromadzone są automatycznie lub za Państwa zgodą przez nasz system technologii internetowej, podczas odwiedzin na  naszej stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. rodzaj przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego lub czas edycji strony). Gromadzenie tych danych następuje automatycznie, kiedy tylko wejdziecie Państwo na naszą stronę internetową. 

3. Co to znaczy przetwarzanie danych ?

Przetwarzanie to wszelkie czynności jakie możemy wykonać z danymi osobowymi – związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem, takim jak gromadzenie, pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak też pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4. Kto jest Administratorem Danych (to znaczy kto ma wpływ na ich przetwarzanie oraz bezpieczeństwo) ?

Administratorem Państwa  danych jest: Przedsiębiorstwo LEMAL Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz

5. Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Państwa  dane ?

Każde przetwarzanie Państwa  danych musi być oparte na właściwej, zgodnej
z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą taką może być Państwa zgoda na  przetwarzanie danych lub inne zapisy prawne pozwalające na to, zawarte w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”).

Państwa dane mogą być przez nas przetwarzane w kilku różnych celach, przykładowo:

 • swoje dane możecie nam Państwo  udostępnić wysyłając maila lub korzystając z zamieszczonego na naszej stronie formularza kontaktowego. Państwa dane przetwarzamy wówczas w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę, która wyrażana jest  automatycznie w chwili, gdy wysyłacie Państwo  do nas swoje dane (np. adres mailowy). Państwa zgoda jest dobrowolna – proszę pamiętać , że możecie Państwo w każdej chwili ją cofnąć. W takim przypadku niezwłocznie usuniemy wszystkie podane wcześniej informacje, o ile tylko nie jest to związane  z prowadzoną przez nas ustawową działalnością;
 • jeżeli jesteście Państwo  zainteresowani skorzystaniem ze świadczonej  przez nas działalności, to Państwa dane  przetwarzamy w związku z korzystaniem  przez  Państwa z przedmiotu naszej działalności. Odbywa się to zawsze za Państwa wiedzą i wolą. Wyrażając zamiar skorzystania z naszej działalności zostaniecie Państwo poinformowani  jakie dane osobowe będą nam potrzebne;
 • Możemy też przetwarzać Państwa  dane w związku z koniecznością zapewnienia  bezpieczeństwa naszej sieci informatycznej oraz bezpieczeństwa naszych informacji. Nastąpi to wówczas, gdy będziecie Państwo  korzystać z naszej infrastruktury informatycznej lub będziecie się z nią łączyć, np. wchodząc na nasza stronę lub przesyłając do nas wiadomości. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Jeżeli jesteście Państwo  zainteresowani podjęciem pracy u nas, to Państwa dane   przetwarzane będą w postaci nadesłanej przez Państwo aplikacji lub CV. Odbywa się to za Państwa wiedzą i pisemną zgodą, którą można  w każdej chwili cofnąć. W przypadku cofnięcie zgody na  przetwarzanie danych  Państwa  kandydatura nie zostanie przez nas rozpatrzona oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Państwa  dane. 

6. Komu przekazujemy Twoje dane ?

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa  dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. takim jak: operator pocztowy, organ nadzorczy.   Mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionych do tego na podstawie innych przepisów prawa, np. sądy lub organy ścigania. Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy instytucje te zwrócą się do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując podstawę prawną, które im na takie żądanie zezwala. Odbiorcami Państwa danych osobowych są
w także podmioty świadczące na rzecz Administratora Danych usługi informatyczne
i  serwisowe. 

Na terenie Unii Europejskiej dzięki RODO macie Państwo zapewniony identyczny poziom ochrony wszystkich Państwa danych osobowych we wszystkich krajach członkowskich.

Tekst RODO jest odstępny pod adresem:

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC 

7. Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane ?

Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego, aby ograniczyć do niezbędnego minimum zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. Proszę  pamiętać, że o czasie przetwarzania Państwa danych, zależnie od podstawy w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Państwa danych, niezależnie od Państwa woli lub chęci. Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, czy przepisy dotyczące rachunkowości. Państwa dane będą głównie do nas trafiać  w związku z prowadzoną przez nas działalnością. Państwa danych na pewno nie będziemy wykorzystywać w innym celu – np. do reklamowania naszej działalności. Jeśli Państwa dane pozyskaliśmy w celu utworzenia dokumentacji  finansowej Państwa dotyczącej to  dane te będą przetwarzane  przez okres 5 kolejnych lat kalendarzowych, licząc od daty wytworzenia danej dokumentacji finansowej. Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w inny celu, niż w jakim zostały one pozyskane, to zostaniecie Państwo zawsze o tym przez nas   o tym poinformowani i będziecie mieli Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu.

8. Jakie macie Państwo prawa w stosunku do swoich danych ?

Jeśli przetwarzamy Państwa  dane osobowe, to zawsze macie Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do danych,
 • ich sprostowania,
 • żądania usunięcia,
 • lub ograniczenia czynności przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii.

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO, którego tekst jest odstępny pod adresem: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC 

Możecie Państwo także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Państwa dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie. Jeśli uznacie Państwo, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy  prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Państwu danym osobowym, to przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.

W oparciu o Państwa dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby charakter zautomatyzowany (tzn. bez udziału człowieka). Nie podejmujemy także żadnych działań, które miałyby na celu profilowanie osób, których dane pozyskaliśmy.

10. Jak chronimy Państwa dane ?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia do przetwarzania ( każdy w  zakresie wynikającym z racji piastowanego stanowiska)   oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych. 

11. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Nasza strona nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników, nadawców i odbiorców wiadomości oraz osób zainteresowanych otrzymywaniem powiadomień o naszej działalności. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takie jak numery telefonów i adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do udzielania Państwu odpowiedzi na składane zapytania, wysyłania informacji o przedmiocie naszej działalności. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, bez zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Zgody takiej będziemy wymagać w każdym przypadku, gdy uzyskamy wiedzę, że użytkownik jest osobą niepełnoletnią („dzieckiem”) w rozumieniu krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

12. Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych

We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych reprezentuje nas  Pan Artur Spryszyński, który piastuje  funkcję Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z nim można nawiązać pisemnie za pomocą  poczty tradycyjnej pisząc na adres: Przedsiębiorstwo LEMAL Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz lub pisząc na adres e-mail: biuro@odo-rodo.pl lub dzwoniąc na numer telefonu komórkowego  603-392-744.

II. MONITORING WIZYJNY 

1. Podstawa prawna:

Podstawą prawną stosowania monitoringu jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako Administratora Danych (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności wynika on z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, wyjaśniania sytuacji konfliktowych związanych z wniesionymi skargami, ustalenia sprawców zdarzeń oraz zgromadzenia dowodów na wypadek potrzeby wykazania faktów lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

2. Cel stosowania monitoringu:

Prowadzimy monitoring wizyjny w celu:

 • zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia naszych pracowników, klientów oraz innych osób przebywających w Przedsiębiorstwie LEMAL Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz;
 • zabezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomego  Przedsiębiorstwa LEMAL Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz w tym zapobieganie kradzieżom i dewastacjom;
 • nadzoru nad bezpieczeństwem osób, pracowników przebywających w siedzibie Przedsiębiorstwa LEMAL Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz;
 • zabezpieczenie przed zaistnieniem aktów wandalizmu, w siedzibie Przedsiębiorstwa LEMAL Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz.

3. Forma monitoringu:

Stosujemy monitoring wizyjny w postaci kamer umożliwiających nagrywanie wizerunku osób znajdujących się w siedzibie i wokół siedziby Przedsiębiorstwa LEMAL Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, który posiada wyraźne oznaczenie w postaci piktogramu oraz komunikatu zawierającego nasze dane kontaktowe. Komunikat oraz Piktogramy zamieszczone są przy wejściu głównym.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Zakres możliwie przetwarzanych informacji w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniu monitorującym jednostkę obejmuje :

 • wizerunek osób fizycznych,
 • nr rejestracyjny pojazdu,
 • czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem,
 • sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz.

5. Czas przechowywania i udostępnianie:

5.1 Zapisy z monitoringu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane
i przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni. Czas ten może zostać wydłużony
o okresy wynikające z obowiązków ustawowych lub w celu ochrony praw Administratora Danych albo osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.

5.2 Nagrania mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz pracownikom/ współpracownikom;

6. Prawa osób, których wizerunek został utrwalony:

Osobom, których dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu przysługuje prawo do:

 • ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu;
 • wniesienia skargi w sprawie przetwarzania wizerunku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III. PLIKI  COOKIES

1. Czym są pliki cookies i do czego służą ?

Cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są w Państwa urządzeniu i używane przez serwer do rozpoznania tego urządzenia przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym „wejściu” i „wyjściu” z strony. Cookies nie służą do ustalania Państwa tożsamości użytkowników, a jedynie Państwa urządzenia – m.in. po to, by po rozpoznaniu używanej przeglądarki, wyświetlany obraz był jak najlepiej dopasowany do możliwości technicznych sprzętu (np. jego rozdzielczości) lub jego typu (wersja „stacjonarna” – desktopowa lub mobilna). Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie Państwa zainteresowań i dostosowanie do nich stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Cookies używają obecnie praktycznie wszystkie działające w Internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, blogi, sklepy internetowe, strony urzędów, czasopism i gazet, itd. Korzysta z nich także nasza strona. Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć na stronie: www.wszystkoociasteczkach.pl

2. Co robią cookies ?

Generalnie działają one na następujących zasadach:

 • identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał naszą stronę;
 • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;
 • nie są szkodliwe ani dla Państwa  oraz dla  Państwa komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania;
 • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani
  w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
 • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;
 • na podstawie Państwa zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

3. Jakie są rodzaje plików cookies ?

Występują następujące typy cookies:

„Ciasteczka sesyjne” – (ang. session cookies) są tymczasowymi plikami, przechowywanymi w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia jej sesji (czyli do chwili zamknięcia przeglądarki). Te pliki są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie. Po zamknięciu przeglądarki powinny być automatycznie usuwane z urządzenia, na którym oglądaliście Państwo stronę;

„Ciasteczka stałe” – (ang. persistent cookies) ułatwiają korzystanie z często odwiedzanych stron (np. zapamiętują ulubiony układ kolorystyczny, albo układ menu na Państwa ulubionych stronach). Pliki te przechowywane są  w odpowiednim folderze przez dłuższy czas, który można  regulować  w ustawieniach używanej przeglądarki. Za każdym razem, gdy odwiedzamy  stronę, dane z tych ciasteczek są przekazywane na serwer. Ten typ plików cookie, z angielska jest czasem nazywany „śledzącymi” (tracking cookies);

„Ciasteczka zewnętrzne” – (ang. third parties cookies) – są plikami pochodzącymi zazwyczaj z serwerów reklamowych, serwerów wyszukujących itd., współpracujących z właścicielem danej strony. Dzięki nim wyświetlane reklamy są dostosowane do Państwa preferencji i zwyczajów, co w zamian niejednokrotnie pozwala na bezpłatne korzystanie z części zawartości serwisu. Z ich pomocą są również zliczane „kliknięcia” na reklamy, preferencje użytkowników etc;

4. Czy trzeba wyrazić zgodę na używanie przez nas cookies ?

Pamiętajcie Państwo, że macie  możliwość samodzielnego zarządzania „cookies„. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których Państwo korzystacie  (zazwyczaj domyślnie mechanizm jest włączony).

W najpopularniejszych przeglądarkach jest możliwość:

 • zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Państwo witryn;
 • określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

UWAGA: Informacje na temat możliwości włączenia i wyłączenia ciasteczek w  najbardziej popularnych przeglądarkach znajdziecie Państwo pod następującymi linkami:

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Opera

Safari

Pozostawienie przez Państwo ustawień przeglądarki bez zmian oznacza zgodę na stosowanie przez nas ciasteczek. Ich blokowanie lub wyłączenie obsługi niektórych ich rodzajów może uniemożliwić Państwu natomiast skorzystanie z pełnej funkcjonalności strony lub zakłócić jej poprawne funkcjonowanie.

5. Do czego wykorzystujemy cookies ?

W ramach strony stosowane są ciasteczka stałe. Wykorzystujemy je w następujących celach:

 • zapamiętania zalogowanego użytkownika;
 • przechowywania ustawień wyglądu strony (m.in. ustawienia kontrastu).