Polityka prywatności

    Klauzula Informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 

 1. W przypadku dojścia do skutku przetwarzania Pani/Pana/Państwa  danych osobowych Administratorem przetwarzanych danych będzie Przedsiębiorstwo Lemal Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 65  85-825 Bydgoszcz.

 2. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych przez Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu/Państwu uprawnień, proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem  Arturem Spryszyńskim,  adres email: iod@aslds.com nr tel. kom: 603  392 744.

 3. Pani/Pana/Państwa  dane osobowe będą    przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy/zamówienia/zlecenia/zapytania na usługi będące przedmiotem działalności świadczonej przez  Lemal Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 65  85-825 Bydgoszcz.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy/zamówienia/zlecenia/zapytania o których  mowa
  w pkt. 3 niniejszej klauzuli informacyjnej

 5. Odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.

 6. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat  lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

 7. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującą ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 8. Posiadają Pani/Pan/Państwo prawo do żądania od administratora  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku odstąpienia od umowy/zamówienia/zlecenia/zapytania na usługi będące przedmiotem działalności świadczonej przez  Lemal Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 65  85-825 Bydgoszcz.

 9. Pani/Pan/Państwo macie  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.